Jaktkritikerna JO- anmäler Naturvårdsverkets handläggare för översyn av jakttider för jäv

 

RiksDagens ombudsmän – JO                        2019-10-21
Box 16327
103 26 Stockholm
Västra Trädgårdsgatan 4 A
justitieombudsmannen@jo.se

Föreningen Jaktkritikerna anmäler härmed Ebba Henning Planck för jäv, i hennes roll som handläggare av Naturvårdsverkets Jakttidsberedning/översyn av jakttider ärende nr: NV-08122-18.

Naturvårdsverket har i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor och det är av vikt att den som skall handlägga ett ärende är opartisk. Ebba Henning Planck har av Naturvårdsverket fått uppdraget att handlägga Jakttidsberedningen/översyn av jakttider. Riktlinjer för utformning av jakttider Ramar och principer. I detta dokument beskrivs riktlinjerna för utformning av jakttider vid Naturvårdsverkets översyn, vars resultat för djur och natur skall gälla en så lång tid som sex år fram i tiden. Eftersom jävsreglerna gäller för alla som deltar i handläggningen av ett ärende, innebär det inte att bara den beslutande utan även den som bereder och föredrar ett ärende kan vara jävig.

Ebba Henning Planck driver bland annat ett jaktbolag/jaktturism – Sanux AB (se bifogad fil), hon är själv aktiv jägare och har tills alldeles nyligen agerat frontfigur för ”JAQT”, i Stockholm. Ett kvinnligt nätverk inom Svenska Jägareförbundet där Henning Planck bland annat verkat för att öka antalet kvinnliga jägare. En så specifik roll inom Svenska Jägarförbundet, med färska kopplingar till alla dem som har direkt och aktuellt intresse av jakt, jaktturism och utökning av jaktmöjligheter, inger icke förtroende hos den majoritet som inte jagar men framför allt är både bisysslor och jäv av den art att detta inte kan förbises i en så unik situation som att projektleda jakttidsberedningen, giltig sex år framåt.

Offentliga uppgifter om Henning Plancks andra verksamheter tyder på en relativt ny anställning på Naturvårdsverket vilket ytterligare undergräver rollen som opartisk handläggare i förhållande till en i tiden nära aktiv jaktkarriär, kontaktnät inom jakt- och skogsnäring och en nära och tydlig koppling till Svenska Jägareförbundet med flera intresseorganisationer för jakt- och skogsindustrin – vilka utgör majoriteten i den slutna beredningsgrupp som utsetts av Naturvårdsverket. Med sin bakgrund, aktivitet och nära koppling till beredningsgruppens deltagares verksamheter, framstår Henning Planck som partisk och situationen ett fall av delikatessjäv (4 kap 13 § punkt 10 Rättegångsbalken).

Med ovanstående bakgrundsbeskrivning kan Naturvårdsverket inte garantera att handläggningen av Jakttidsberedningen/översynen av nya jakttider, utförs på ett objektivt och opartiskt sätt.

Jakten är i dag starkt kommersialiserad, markägare säljer ut jakträtter och jaktbolag som idkar så kallad jaktturism. Denna jakt omsätter årligen mångmiljardbelopp. Det finns således ett stort intresse av att jaktider och jaktbara arter utökas, i de nätverk som Henning Planck representerar.

Det vi i dag ser är att gränserna för de etiska aspekterna runt jakt hela tiden reducerats och i detta fall utifrån kommersiella intressen, som visar på en korrupt handläggning, där Naturvårdsverket har brustit i sin roll som vilt ”vårdande” myndighet, när man tillsätter en utpräglad jägare och egenföretagare i jaktbranschen som Ebba Henning Plank, att vara projektledare och handläggare för dessa ärenden. Liksom när man utsåg Jordägareförbundets förre ordförande och storgodsägare/jaktföretagare att handlägga det kontroversiella förslaget med pilbågsjakt som en del i jaktmedelsutredningen. Den senare flyttades från sitt uppdrag efter externt ifrågasättande.

Med dylika rekryteringar undergräver Naturvårdsverket förtroendet för opartisk handläggning i jakt- och viltärenden, i den nya tid av hot mot biologisk mångfald, som allmänheten får allt mer kännedom om.

Av 5 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att i sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. Bestämmelsen ger uttryck för objektivitetsprincipen och innebär ett förbud för myndigheterna att låta sig vägledas av andra intressen än dem som de är satta att tillgodose eller att grunda sina avgöranden på hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt tillämpliga författningar får beaktas vid prövningen av ett ärende. Bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen syftar också till en opartisk handläggning från myndigheternas sida.

Förvaltningslagens regler om jäv gäller den som ska handlägga ett ärende. Enligt förarbetena avses här alla som tar befattning med ett förvaltningsärende på sådant sätt att de kan tänkas inverka på ärendets utgång. Detta omfattar självfallet den som har att fatta beslut. Också den som har ställning av föredragande eller som i annan egenskap deltar i ärendets slutliga handläggning omfattas, liksom den som hos beslutsmyndigheten har att medverka i utredningen, framföra synpunkter eller upprätta förslag till beslut. (Se prop. 1971:30 s. 339 )

Jaktkritikerna begär därför att JO omgående granskar det relaterade fallet och tar ställning till åtgärder då processen med jakttidsberedningen är i sitt slutskede vid årsskiftet.

Richard Dehnisch
Ordförande i föreningen Jaktkritikerna
info@jaktkritikerna.se