Refresh loader

180525: Blodtörstigt kräva skyddsjakt på varg

Home > 180525: Blodtörstigt kräva skyddsjakt på varg

180525: Blodtörstigt kräva skyddsjakt på varg

Debatt om skyddsjakt på varg DN.ÅSIKT

Blodtörstigt kräva skyddsjakt på varg
Publicerad: 2018-05-23

Det är förnuftsvidrigt att begära att regeringen ska beordra Länsstyrelsen i Stockholm att bevilja skyddsjakt i Sjundareviret. Länsstyrelsen följer de fastställda lagarna för skyddsjakt. Eftersom fårägaren i Molstaberg inte har följt de direktiv som ålagts honom har han själv åsamkat sina fårs död och borde i stället åtalas för djurplågeri.

När vargen ”tar får”, som i det aktuella fallet, beter den sig helt riktigt och den lever enligt sin natur. Djurplågeriet som dessa får utsattes för är fårägaren skyldig till eftersom han struntat i att vidta de åtgärder som länsstyrelsen ålagt honom.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) tänker överklaga länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten för att tillstånd till skyddsjakt ska beviljas. Man borde ha informerat sig om att det krävs att vissa villkor är uppfyllda. ”Det skall inte finnas någon annan lämplig lösning …” som det står i 23 paragrafen i jaktförordningen. I detta fall hade åtgärder som stängsling kunnat förhindra vargattackerna.
Det finns en uttalad nonchalans bland många tamboskapsägare mot både sina egna tamdjur, men också mot de vilda djuren som oftast får plikta med sina liv när händelser som denna inträffar. Vi kan inte ha en rovdjurspolitik som styrs av enskildas intressen. I dag utfärdas i princip var och varannan vecka nya skyddsjaktsbeslut på olika arter som varg, lo, och björn. Oftast behövs det bara ett telefonsamtal till länsstyrelsen i det län där jakten önskas. Skyddsjakten är många gånger över inom några timmar eller någon dag. I de flesta fallen är skyddsjakten begärd i preventivt syfte. Rovdjuren har alltså ännu inte orsakat någon skada. Denna skyddsjakt sker kontinuerligt på landets rödlistade rovdjursarter.
Annons:
I Länstidningen Södertälje intervjuas regionchefen för LRF och anhöriga till fårägarna på Molstaberg säteri. I artikeln nämns att man i en petitionslista samlat in ungefär 3.400 namnunderakrifter, där man kräver att regeringen ska kliva in och beordra länsstyrelsen att bevilja skyddsjakt. Att fortsätta driva detta ärende verkar blodtörstigt eftersom stängslingen nu är gjord och ingen ny vargatack har skett.
Länsstyrelsen i Stockholm har skött ”Molstabergfallet” exemplariskt. Att försöka få dem att ändra sitt beslut är i högsta grad olaglig myndighetsutövning.
Trots att riksdagen beslutat att Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar balanserar dessa i dag på gränsen för gynnsam bevarandestatus. Orsaken är enligt Naturvårdsverket att 15–18 procent av djuren dödas genom illegal jakt. Därför är det av största vikt att alla följer de regelverk som kan förhindra att vargen kan komma åt tamboskap eftersom det då oftast slutar med att vargen mister livet.
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att ”vargen har ett strikt skydd enligt EU:s direktiv”. På Naturvårdsverkets hemsida står det att EU ställer krav på att Sverige och alla andra medlemsstater ska se till att arter och livsmiljöer som omfattas av art- och habitatdirektivet bibehåller en gynnsam bevarandestatus.
Den biologiska mångfaldens dag inföll den 22 maj och här måste våra rovdjur också vara representerade. Mångfalden av vilda djur på vår jord är vårt gemensamma arv.
Alla ni som skrivit på petitionslistan för att få till stånd skyddsjakt – ompröva er natursyn! Hjälp i stället till att förvalta och bevara vår vilda fauna.
Om skribenten

Margareta Sturemyr Sekreterare i föreningen Jaktkritikerna.

Translate »