Refresh loader

180914: JO-anmälan angående jäv i Naturvårdsverket

Home > 180914: JO-anmälan angående jäv i Naturvårdsverket

180914: JO-anmälan angående jäv i Naturvårdsverket

Riksdagens ombudsmän – JO
Box 16327
103 26 Stockholm
Västra Trädgårdsgatan 4 A

Föreningen Jaktkritikerna anmäler härmed Naturvårdsverket och deras handläggare Fredrik Treschow för sakjäv/intressejäv, avseende ärendet Förslag till nya föreskrifter om jaktmedel NV-04496-18.
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttrande…

Naturvårdsverket har i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor och det är av vikt att den som skall handlägga ett ärende är opartisk. Fredrik Treschow har av Naturvårdsverket fått uppdraget om att ta fram nya föreskrifter, som innebär att pilbågsjakt skall bli tillåtet i Sverige. Denna jaktmetod, som är mycket plågsam och djurskyddsmässigt helt oacceptabel, har under nära tre decennier varit mycket omstridd även inom jägarnas egna led, men nu har motståndet även där minskat. Trots att det på Naturvårdsverkets hemsida står ”Alla vilda djur är i grunden fredade”, står man nu i begrepp att införa ett jaktmedel, som tillhör en av jaktens värsta avarter i Sverige.

Jakten är i dag kommersialiserad, markägare säljer ut jakträtter och jaktbolag så kallad jaktturism.  Denna jakt omsätter årligen miljardbelopp och ”kunderna” kräver nya och häftigare jaktupplevelser – en sådan är bågjakt.

Naturvårdsverket har anställt Fredrik Treschow, som handläggare för bågjaktremissen, en person som äger 4/5 av Karsholms gods. Här bedrivs turistjakt, så kallad godsjakt, som innebär att uppfödda fåglar släpps ut, som levande måltavlor till de betalande ”turisterna”.  Fredrik Treschow är en markägare av rang, han äger marker i flera andra länder och är en stor markägare i Norge. Godsägarnas egen lobbyorganisation för godsägarintressen är Sveriges Jordägarförbund, där medlemmarna enligt Dagens Industri förvaltar en markbunden förmögenhet på 35 miljarder kronor. Fredrik Treschow har varit generalsekreterare i Sveriges Jordägarförbund.

Den 15 juni 2018 deltog Svenska Bågjägarförbundet i Naturvårdsverkets hearing om reviderade föreskrifter om Jaktmedel. På mötet framgick det att Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägare Förbundet gemensamt gjort en hemställan till Naturvårdsverket om att tillåta jakt med pilbåge.

http://bagjakt.org/forbundet-deltar-i-naturvardsverkets-hearing-om-revid…

I länken nedan framgår det att Sveriges Jordägarförbund också fått en inbjudan till denna hearing.
http://jordagarna.se/wp-content/uploads/2018/06/hearing-jaktmedel-juni-2…

Med ovanstående bakgrundsbeskrivning kan Naturvårdsverket inte garantera att handläggningen av bågjaktremissen utförs på ett objektivt och opartiskt sätt, eftersom Fredrik Treschow uppenbarligen har intresse av att denna jaktmetod blir lagfäst.

Hur kan Naturvårdsverket anställa en vilthandläggare, som har så uppenbara egenintressen i handläggandet av pilbågjakten? 

Eftersom jävsreglerna gäller för alla som deltar i handläggningen av ett ärende, innebär det inte att bara den beslutande utan även den som bereder och föredrar ett ärende kan vara jävig.

Pilbågsjakt är en kritiserad jaktform eftersom den riskerar att öka lidandet för djuren, flera djurrättsorganisationer och naturföreningar i världen är emot jaktformen och anser att det är ett stort djurplågeri.

Organisationerna Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen har gått ut i en samlad kritik mot förslaget om att tillåta jakt med pilbåge i Sverige.

Även Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna har yttrat sig till Naturvårdsverket i remissvar, mot att denna brutala jaktmetod införs i Sverige.

När ansökan gjordes till ”Statens Naturvårdsverk” 1989 om tillstånd att bedriva jakt med pil och båge avslogs denna begäran med motiveringen ”Jakt med pil och båge har redan en gång förbjudits i Sverige av ”djurvänlighetsskäl” (1938)… Med hänsyn till de etiska och andra värderingar- främst djurvänlighetsmässiga – som utgör grundvalen för jaktlagstiftningen, kan vapnen i fråga knappast vara berättigade som jaktvapen”

Det vi i dag ser är att gränserna för de etiska aspekterna runt jakt hela tiden reducerats och i detta fall utifrån kommersiella intressen, som visar på en korrupt handläggning, där Naturvårdsverket har brustit i sin roll som viltvårdande myndighet.  

Jaktkritikerna begär därför att JO granskar det relaterade fallet och tar ställning till åtgärder.

Jaktkritikerna
Ordförande Richard Dehnisch
Sekreterare
Margareta Sturemyr

Translate »