Refresh loader

181107: Granskning av remisserna om pilbågsjakt

Home > 181107: Granskning av remisserna om pilbågsjakt

181107: Granskning av remisserna om pilbågsjakt

Naturvårdsverket håller på med en revidering av ”Föreskrifter för jaktmedel” och det ingår då ett förslag från Naturvårdsverket att tillåta jakt med pilbåge på rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare. Under augusti fanns möjlighet att skicka in remissyttrande vilket ett antal myndigheter, intresseorganisationer samt enskilda gjort. Naturvårdsverket  kommer att på delegation ta beslut när det gäller dessa jaktmedel, bland annat tillåta pilbågsjakt.

Enligt Naturvårdsverkets handläggare Hanna Dittrich-Söderman kan beslut väntas  först till nästa höst om inte pilbågsjaktfrågan bryts ut för en separat tidigare behandling och då ett tidigare beslut. Ett skäl till att Naturvårdsverket föreslår denna jaktform är att myndigheten gjort en utfästelse vilket framgår av följande motivering för förslaget: ”Detta följer av strategi för svensk viltförvaltning där Naturvårdsverket har sagt att vi ska utveckla möjligheten att använda nya sätt att jaga.”  Är det rimligt att det ska vara Naturvårdsverkets uppgift att producera nya sätt att jaga?


Jag har gjort en hastig granskning av remisserna  som finns tillgängliga på Naturvårdsverkets hemsida under Remisser 2018 (Förslag till nya föreskrifter om jaktmedel.) Där finns en uppdelning i remisser från myndigheter, intresseorganisationer samt från enskilda.

När det gäller myndighetsremisser så är Jordbruksverket  i sin remiss mycket kritisk till att Naturvårdsverket inte gjort nödvändiga analyser vad en pilbågsjakt kan innebära  för djuren.  SLU påtalar att bl.a. djurskyddsaspekten är dåligt klarlagd. Bara 6 myndigheter anger klart att de är för att pilbågsjakt skall tillåtas. Flertalet myndigheter  har enbart synpunkter på andra jaktmedel eller avstår från att lämna synpunkter. Man kommer in på frågor om krav på vapen, ammunition men också om åtelkameror och om skyddsjakt på järv och varg (skjuta varg från helikopter eller med hahel).

När det gäller intresseorganisationer säger 7 st. jakt- och vapenorganisationer JA till pilbågsjakt, 7 st. säger klart NEJ och 3 anger att de är tveksamma. Jägarnas riksförbund vill att även ett antal fågelarter skall kunna jagas med pilbåge och Sv. Jägreförbundet  vill att allt svenskt vilt förutom de stora rovdjuren samt säl skall vara jaktbara med pilbåge. Det saknas remiss från Sv. Veterinärförbundet.  

När det gäller remisser från enskilda  var   flertalet remisser utan synpunkter på pilbågsjakt.  8 st. var för ett NEJ (varav en var jägare) och 2 st. för ett  JA. 

Ingemar Rosberg / Jaktkritikerna

Translate »