Refresh loader

Jaktkritikernas Årsmöte 2022 är framflyttat till den 23 april.

Home > Jaktkritikernas Årsmöte 2022 är framflyttat till den 23 april.

Jaktkritikernas Årsmöte 2022 är framflyttat till den 23 april.

Kallelse till årsmöte i föreningen Jaktkritikerna 23 april 2022

Lokal: Folkungagatan 154, Stockholm (Södermalm)

Vill du delta digitalt, behöver du föranmäla till info@jaktkritikerna.se.

För vår planering får även du som vill delta på plats gärna föranmäla dig (före 11 april)

Observera att anmälan som gjordes till mötet den 5 mars INTE gäller för detta möte. Du som vill delta i mötet den 23 april måste nu anmäla dig på nytt. Deltagare på ZOOM får även en ny länk.  

Kl. 12.00-13.00   Mingel med lättare förtäring, kontroll av närvaro och rösträtt

Kl. 13.00-13.30  Överklagande av beslut om jakt (föredrag av Marie Stegard Lind)

Kl. 14.00  Årsmötet startar

Dagordning

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötet har utlysts i behörig ordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av räkenskaper
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ordförande och ledamöter för styrelsen
 9. Val av revisor och revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av budget
 12. Bestämmande av medlemsavgift
 13. Ärenden som styrelsen förelägger mötet:

Antagande av nya stadgar för föreningen, tidigare antagna på extra årsmöte

 1. Motion av Gunilla Lysell: Läkarundersökningar av jägare
 2.  Övriga frågor
 3.  Mötets avslutande

——————————————————————————————————————————–

Årsmöte lördag 5 mars inställt
Styrelsen har nåtts av synpunkter om att mötet på lördag inte skulle vara i behörig ordning utlyst, vilket är problematiskt inte minst för att en fråga som ska behandlas är antagandet av nya stadgar.  Vi har tagit till oss av kritiken och har därför beslutat att ställa in mötet för att kalla till möte på nytt den 23 april. Vi kommer att snarast att skicka ut kallelse med dagordning och andra relevanta handlingar i sådan tid att medlemmarna ska ha goda möjligheter att förbereda sig inför mötet. 
Vi hoppas på er förståelse för detta sena besked. 
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Jaktkritikerna

Translate »