Refresh loader

Vill ha en sommar fri från jakt – P4 Sjuhärad

Home > Jakten i media > Vill ha en sommar fri från jakt – P4 Sjuhärad

Vill ha en sommar fri från jakt – P4 Sjuhärad

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=7189485&fbclid=IwAR1KNW644ttjilGzboPMo-IS-kDkOdRZo5JVdMQN1drPnEI-POtCq4-UZ74

Till
Naturvårdsverket

Remiss Nya jakttider
Ärendenummer NV-08122-18

Från
Jaktkritikerna Västra Götaland, Borås

Vi i Jaktkritikerna Västra Götaland anser att det tas för lite hänsyn till djurens situation i samband med jakt varför vi sammanställt 12 punkter med synpunkter och förslag till jakttidsförändringar.
När det gäller fågeljakt borde ju inte jakt under fåglarnas häckningsperiod vara tillåtet vilket också EU-kommissionen anser. I Kommissionens  Fågeldirektiv (sid 78 och 79) anges t.ex. ringduvans häckningsperiod i Sverige vara fram till 1 oktober och gräsandens fram till 10 september. I brevväxling med Kommissionen har framkommit att de inte kommer att t.ex. godta jakt på ringduva från 1 augusti.
En mycket stor och viktig fråga är också hur omfattande skadeskjutning är vad gäller speciellt fåglar.Här behövs en granskning!
De 12 punkterna se nedan samt i bifogad fil.

Jaktkritikerna Västra Götaland
Emma, Ingemar och Kent

Förmedlat av
Ingemar Rosberg

Synpunkter i samband med översyn av jakttider.

Vi i den lokala föreningen ”Jaktkritikerna Västra Götaland” har följande synpunkter på önskvärda förändringar:

1. Vi har en restriktiv syn på fågeljakt och anser att följande arter skall tas bort från listan över arter som får jagas:  alfågel, björktrast, bläsgås, ejder, järpe, kricka, morkulla, nötskrika, sjöorre, småskrake, storskrake samt vigg.

2. Utsättning av massuppfödda fasaner, gräsänder och rapphöns bör upphöra. Professorn i djurekologi vid Högskolan i Kristianstad Johan Elmberg omnämnde följande i Dagens Eko 22 febr. 2017. Han bedömnde att ca 300 000 uppfödda gräsänder sätts ut varje år för jakt att ca ¼ skjuts medans resten ¾  inte är anpassade att släppas ut i naturen varför de i stor utsträckning svälter ihjäl. Politikern Eva Eriksson som ansvarat för förslaget 2011 till Ny djurskyddslag har nämnt att i förslaget finns bl.a. synpunkt att det är oacceptabelt att sätta ut uppfödda fåglar utan att ta ansvar för de fåglar som inte skjuts.

3. Jakt vintertid när många djur kämpar för att överleva bör bli mer restrektiv, t.ex. bör jakt inte få förekomma när fåglar ansamlas i mindre öppna vattenområden.

4. Jakt i anknytning till djurs bon, t.ex. grävlinggryt, samt dödande av djurs ungar som råk- och rävungar måste upphöra.

5. Vi är helt emot att man får bedriva nöjesjakt för att döda djur som det inte är aktuellt att konsumera/tillvarata. Det har visat sig leda till tävlingar i att döda,exempel Rovdjurs- och predator kampanjer (skräckexempel Team predator och deras härjningar i  Stockholmsområdet). Att stämpla vissa djur som skadedjur måste upphöra.Därmed bortfaller jakttiderna för dessa s.k. skadedjuren. Det betyder att jakt på något av dessa djur enbart får ske som skyddsjakt om en länstyrelse bedömmer att någon art inom begränsat område har vuxit sig allt för stor och  det uppstår problem. Vi anser också att skyddsjakt idag sker i alltför stor utsträckning där andra lösningar vore att föredra, t.ex.olika slags skrämseleffekter. Att det får förekomma skydsjakt på fridlysta fåglar som sångsvan anser vi är helt förkastligt.

6. Det lidande som skadskjutning säkerligen i stor utsträckning medför borde göra att frågan lyfts och att man försöker kartlägga omfattningen samt vidta kraftfulla åtgärder så att skadskjutning kan minimeras. Vi befarar att skadskjutning i samband med viss fågeljakt kan vara så omfattande att det kan motivera förbud.

7. Vi tycker det är märkligt att jakt i naturreservat, nationalparker och fågelskyddsområden får bedrivas i så stor omfattning. Därför anser vi att det i större utsträckning borde vara förbud för jakt inom flertalet av dessa områden.

8. Vi anser att jakt vid åtel skall förbjudas, t.ex. förekommer det idag att man i mitten av juli påbörjar matning på hyggen för att man 1 augusti ska kunna skjuta ett hundratal ringduvor.

9. Det förekommer i Sverige att man använder mer än en hund åt gången, t.ex. kan det förekomma 2 hundar vid jakt på lodjur. Vi anser att lodjur stressas i högre utsträckning när de bli jagade av mer än en hund och därför utsätts för onödigt lidande.

10. Att skjuta mot simmande säl kan medföra problem bl.a. större risk för skadskjutning men också att en svårt skadad eller dödad säl inte kan tas omhand utan sjunker.

11. Vi anser att det under 4 månader under året (maj, juni, juli och augusti) skall i stort sett ingen jakt förekomma. Det skulle då även gälla skydsjakt som borde kunna ersättas med mer utvecklade skrämselmetoder. Här några motiv: a) Både människor och djur borde under åtminstone 1/3 av året kunna känna sig lugna och trygga att visstas i naturen.  2. Många människor drar sig för att ge sig ut och t.ex. plocka bär eller svamp under augusti när jakt påbörjats.  3.I dag tillåts jakt på vissa fågelarter innan dessa fåglar avslutat sin häckning och då bör inte jakt förekomma.

12. Naturvårdsverket behandlar just nu ett förslag om att tillåta jakt med pilbåge på ett antal djurarter. Vi är helt emot att det blir tillåtet i Sverige. Det finns redan så många effektivare jaktmetoder och vi anser att risken för skadskjutning är stor med ett vapen av detta slag.

Nedtecknat av
Ingemar Rosberg

Translate »