Refresh loader

Jakttidsberedningen – Nu behövs allas röster för att skydda de vilda djuren! Skriv ett eget remissvar!

Home > Aktuellt > Jakttidsberedningen – Nu behövs allas röster för att skydda de vilda djuren! Skriv ett eget remissvar!

Jakttidsberedningen – Nu behövs allas röster för att skydda de vilda djuren! Skriv ett eget remissvar!

Det togs inget regeringsbeslut i juni gällande Naturvårdsverkets översyn av jakttider. Istället inleddes en ny remissrunda som ska vara klar senast den 5 oktober 2020.

En ny remissomgång gällande jakttidsöversynen är ute nu! Du kan vara med och påverka!

Vi, och många fler drabbas av jakten! HJÄLP OSS! SKYDDA OSS!

Naturvårdsverkets förslag avseende nya jakttider och jakt på flera arter innebär att detta beslut kommer att gälla sex år framåt. Därför är det mycket viktigt att jakttidsöversynens innehåll förändras, att jakttider på arter minimeras eller slopas och att jaktens värsta avarter avskaffas. Remissvaren skall vara inskickade till Näringsdepartementet senast den 5 oktober 2020.

Utöver det sedvanliga förfarandet, när det gäller att skriva remissvar, har vi denna gång tänkt att det är viktigt att miljöorganisationer och deras medlemmar engagerar sig i Naturvårdsverkets förslag! Nu behövs allas röster, eftersom det är viktigt att minska dominansen från jaktintressenter.

De förslag, som ligger till grund för Naturvårdsverkets översyn är utarbetade av en beredningsgrupp där det har varit en bristande representation av miljöorganisationer och där till och med projektledaren själv är jägare och har haft ett registrerat jaktbolag. Och många av länsstyrelsernas vilthandläggare är jägare samt att det är en konstant underrepresentation av miljö- och djurintresse i viltförvaltningsdelegationerna. Vi befarar också att lobbyn för jaktfrågor agerar hårt i riksdagen och över partigränser.

Gången för remissammanställningen De remissinstanser som är för jaktförslagen är enligt sändlistan i majoritet. När remissvaren kommer till regeringen, görs en sammanställning av dem. I första skedet sker en grovuppdelning i hur remissopinionen av alla förslagen ser ut. Här bildar man sig en uppfattning om vilka remissinstanser som instämmer i förslagen och vilka som motsätter sig dem. 

Därför är det nu av största vikt att så många medlemmar som möjligt i de olika miljöorganisationerna blir informerade om konsekvenserna för vår vilda fauna om denna översyn antas i sin helhet. Detta för att få både organisationerna i sig samt så många medlemmar som möjligt att skriva remissvar.

Du som djur- och naturvän har nu alltså möjlighet att lämna ett eget remissvar. I Regeringsformens sjunde kapitel paragraf 2 heter det nämligen:

”Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig.”

Även på regeringens webbplats står det:

”Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.”

Tanken är att varje miljöorganisation ska underlätta och inspirera enskilda att höja sin röst genom ett sorts basformulär så att själva skrivandet inte blir ett hinder.  Märk väl, det är alltså upp till var och en av organisationerna att formulera sitt eget ”upprop”.

Uppropet från Jaktkritikerna: Som din förening Jaktkritikerna förbereder vi ett omfattande remissvar på Naturvårdsverkets andra runda gällande jakttidsöversynen. Om du som medlem kan tänka dig att skicka ett remissvar i eget namn till Naturvårdsverket via Näringsdepartementet, då bidrar du till att ramen och visionen för svensk viltförvaltning vidgas till att omfatta djurvälfärd och en modern etisk syn på vilda djur när de utsätts för jakt. Formulera dina egna åsikter om Naturvårdsverkets förslag eller använd våra sammanfattande huvudpunkter nedan (eller skriv bara om dina favoritdjur när du läst om vad jakt på dem innebär). Huvudsaken är att du tar tillvara din demokratiska rättighet att yttra dig.

  • Jakt eller jaktträning med lös eller drivande hund skall inte tillåtas, särskilt inte på rovdjur (Läs: jaktträning på rovdjur tillåts till och med före licensjakt)
  • Jakttider måste generellt minskas – inte ökas som i NV:s förslag
  • Vilt ska aldrig jagas under parnings-, dräktighets- och uppfödningsperioder (Läs: lodjur, hare, räv, bäver, säl med flera där många jakttider kränker djurens liv)
  • Jakt dygnet runt ska aldrig tillåtas på grund av stress för djuren, skottlossning och obehag för allmänheten
  • Skyddsjakt med hjälp av helikopter, fordon och drivande hundar skall förbjudas
  • Troféjakt på rödlistade rovdjur skall förbjudas
  • Fällor och snaror skall förbjudas som jaktmetod (Ex: lodjur, räv, iller, mård, bäver med flera däggdjur samt fåglar)
  • Alla förslag på skyddsjakt på enskilds begäran måste revideras (Läs: ekorre, koltrast, trana, sångsvan, migrerande fåglar, kråkfåglar och småfåglar med flera)
  • Naturvårdsverkets förslag innebär genomgående försämringar för allt vilt. Etik och djurvälfärd har helt negligerats och den icke-jagande allmänhetens intressen av levande djur i gemensam natur åsidosätts. Alla djurarter har reducerats till objekt för människans ”brukande” trots klimatnödläge och förlust av biologisk mångfald.
  • Dina särskilda synpunkter

Ditt eget remissvar i form av brev eller e-post, ska ställas till Näringsdepartementet innan den 5 oktober 2020. Ange diarienummer: N2020/01735/FJR. 

Adress: Näringsdepartementet; 103 33 Stockholm

E-post: n.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till camilla.frisch@regeringskansliet.se.

Behöver du råd och hjälp kan du kontakta styrelsen på info@jaktkritikerna.se.S

Text: Eva Stjernswärd, Margareta Sturemyr och Christina Åkerblad

Translate »