Refresh loader

Hoten mot Östersjöns sälar

Home > Aktuellt > Hoten mot Östersjöns sälar

Hoten mot Östersjöns sälar

Människan orsakar många problem för sälarna. Hoten mot våra sälar i Östersjön är flera. Förutom jakt är miljögifter, försurning, fiskeredskap exempel på faktorer som kan orsaka problem för sälen men även för allt levande i havet. Bild till inlägget visar en vikare sälunge som håller sig fast i isen med sina kraftiga klor.

Försurning, övergödning och syrefria bottnar: Försurningen av Östersjön missgynnar vissa arter och gynnar andra. Sill, hälleflundra och torsk i larvstadiet är särskilt känsliga för försurning. Även koraller och musslor hotas då de får svårare att bilda skal och skelett. Eftersom arter som vissa typer av alger gynnas blir havet grumligt och ogästvänligt för både människor och andra djur. När artsammansättningen förändras längre ner i näringskedjan påverkas även arter längre upp i denna som till exempel fiskar och sälar då de kan få svårare att finna föda. Försurningen är därför ett hot mot hela Östersjöns ekosystem. Den ökande utbredningen av syrefattiga bottnar i Östersjön har drabbat de bottenlevande bytesdjuren som fått ett minskat livsutrymme. Därför har ishavsgråsuggorna blivit färre och mindre. Dessa är viktig föda för torsken som är en del av sälens föda. Och strömmingen som också äter av ishavsgråsuggan drabbas av dess minskning. Strömmingen äts sen i sin tur av både torsk och säl. Gråsälar idag är magrare på grund av svält. WWF uppger att döda bottnar i Östersjön är lika stora som en yta 1,5 ggr så stor som Danmark.

Gråsäl – mamma med unge – Halichoerus grypus

Överfiske: Överfiske kan orsaka att fiskarna blir färre men även att de blir mindre. Detta på grund av att fiskeriet fångar de största individerna, de individerna som behövs för att reproducera sig och hålla arten stark och frisk. Sälen däremot fångar de individer som är försvagade. Överfiske kan orsaka att fiskbestånd kollapsar. Det har inträffat tidigare till exempel utanför Kanadas kust vid Grand Banks där torsken helt försvann på grund av överfiske i mitten av 1990-talet. Gråsälar idag är magrare på grund av svält. Samtidigt bedrivs intensivt trålfiske i Östersjön. Det finns fisketrålare som drar upp 1000 ton fisk och mer och sedan skeppar det vidare till Danmark där det mals ner till fiskmjöl som sedan blir mat till minkar och odlad lax.

Vikare säl – Pusa hispida

Sälen är en viktig toppreator. Precis som varg och lo fyller en viktig funktion i ekosystemen på land fyller sälen en viktig roll i havens ekosystem. Sälen tar de svagare och mindre individerna. Den tar även ofta arter som det finns flest av. På så vis upprätthåller den en balans i havet mellan arter.

Miljögifter: Idag finns många miljögifter som skadar sälarnas hälsa allvarligt. Bromerade flamskyddsmedel, PBDE tror man orsakar de tarmsår som upptäcks hos unga gråsälar. PCB, polyklorerade bifenyler som sälarna får i sig när de äter, samlas i fettvävnaden och orsakar förändringar i binjurarna och igenväxning av honornas livmoder. Sälarna får ett försämrat immunförsvar och sämre reproduktionsförmåga.

Knubbsäl – Phoca vitulina – Finns flest på västkusten men även ett mindre bestånd kring Kalmarsund.

Fiskeredskap: Sälar fastnar i fiskeredskap och drunknar då de inte kan komma upp till ytan för att få luft.

Klimatförändringar: Utbredningen av havsis i Östersjön minskar på grund av klimatförändringarna. Vikaresälen är helt beroende av packis för att kunna föda och dia sina ungar på. Den bygger sina bon i snödrivor på isen och föder sina ungar där. För att Östersjövikaren ska kunna föda och dia sina ungar krävs ett fast istäcke under en oavbruten period på minst fem veckor i februari-mars. Men även gråsälens ungar har högre överlevnad om de föds på is.

Vikare säl unge.

Länkar för den som vill läsa mer:

https://balticeye.org/sv/policy-briefs/ekosystemen-hotas-nar-forsurningen-nar-ostersjon/

https://www.havet.nu/ostersjons-rovdjur-blir-allt-magrare-

https://www.havet.nu/salar-inget-hot-mot-ostersjons-storsta-fiskbestand

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sal-en-utsatt-overlevare/

https://sverigesradio.se/artikel/7299143

Translate »