Refresh loader

Riksdagspartiernas motioner om jakt

Home > Aktuellt > Riksdagspartiernas motioner om jakt

Riksdagspartiernas motioner om jakt

Nästa år är det dags för svenska folket att rösta till riksdag, region och kommunfullmäktige. Många djur- och naturintresserade väljare undrar kanske hur de olika partierna förhåller sig till jaktfrågorna. Vilka motioner lägger de olika partierna i fråga om jakt?

Jaktkritikerna har en förteckning över motioner som lagts av de olika riksdagspartierna  2019/2020. Det kan kanske ge en viss vägledning om riksdagspartiernas syn på de vilda djuren och jakten.

Nedan följer först en sammanfattning av motionärerna (riksdagspartierna) och sedan en sammanfattning av motionerna. Därefter ligger motionerna en efter en i  nummerordning. 

Motioner om jakt 2019/20

1. Sammanfattning:

Motionärerna:

(KD), (M), (C) och (SD) har samtliga lagt mycket kompletta motioner om mer jakt och de motionerna har undertecknats av många ledamöter så man får väl anse dem som tämligen representativa för partiernas inställning till de vilda djuren. (MP) har också en litet större motion men den är till fördel för djuren.

Mest aktiva när det gäller att motionera om ökad jakt är centerpartister och moderater där 52 % respektive 50 % av ledamöterna lagt motioner. Därnäst kommer kristdemokraterna där 41 % lagt motioner och de följs av liberalerna med 21 % och till sist sverigedemokraterna med 16 %. Vänsterpartiet har inte lagt någon motion alls om jakt.

I samtliga borgerliga partier har antalet riksdagsledamöter som kräver mer jakt ökat och allra mest bland moderater och liberaler med ca 20 %. Bland Sverigedemokraterna har istället andelen minskat med några få procent.

Socialdemokraterna och miljöpartiet är inte så aktiva motionärer då de sitter i regering och kan fatta egna beslut. Nio socialdemokrater motionerar ändå om lättnader för jägare och mer jakt. En miljöpartist har lagt en omfattande motion för rovdjur och jakttillsyn. En annan miljöpartist har lagt en motion om att den markägare som sätter ut fåglar för jakt ska ta större ansvar.

Motionerna:

Övergripande frågor

(KD),(SD) och (M) vill återta makten över jakten från EU genom framför allt ändringar i art- och habitatdirektivet. (SD), (S) och (M) vill att Svenska Jägareförbundet ska behålla ”allmänna uppdraget”. (MP) vill däremot att det ska upphandlas. (SD) och (C) vill ha en fristående jaktmyndighet. (MP) vill däremot stärka tillsynen över jakten med särskild tillsynsmyndighet. (SD) och (M) vill minska miljöorganisationers rätt att överklaga jaktbeslut. (C), (M), (SD), (L) och (KD) vill ge mer makt åt viltförvaltningsdelegationerna. Alla utom (MP)  vill minska antalet av rovdjur, vildsvin, sälar, skarvar….

Rovdjur

(SD) vill minska rovdjursstammarna och (C), (L) och (M) är inne på samma linje då de vill öka försvaret av husdjur, se över referensvärden och underlätta skyddsjakt genom snabba ej överklagningsbara beslut. (KD) och (M) vill öka ersättningen för rovdjursskador och (M) och (C) ersättning för dem som utför skyddsjakt på rovdjur. (MP) vill att vargar ska räknas korrekt, minska den illegala jakten och öka stödet för förebyggande åtgärder.   

Vildsvin

(KD), (M), (C), (SD), (L) och (S) vill öka jakten på vildsvin, tillåta fler hjälpmedel i jakten som drönare, jakt på suggor med kultingar o.dyl, samt vill man framför allt underlätta försäljning och konsumtion av viltkött.

Sälar

Alla partier utom (MP) vill ha mer jakt på sälar inklusive vikare. De vill också få ändringar så man kan sälja sälprodukter inom EU

Skarvar

(M), (SD), (C), (KD), (L) och (S) vill ha mer skarvjakt och gärna allmänna jakttider

Tranor och svanar

(M) vill ha enklare skyddsjakt på dessa.

Morkullor och korpar

SD vill ha tillbaka jakttiden på morkulla och få det på korp.

Jakt för funktionsnedsatta

(L) och (C) vill underlätta jakten för funktionsnedsatta.

Mer udda frågor

(KD) och (SD) tycker löshundsjakt ska bli ett världsarv respektive kulturarv

För djuren positiva motioner

(MP) vill ha bättre tillsyn av jakten med särskild tillsynsmyndighet och vill värna vargar. (MP tycker de som släpper ut levande måltavlor (änder, fasaner) ska ta större ansvar. (SD) vill förbjuda jakt med hund på klövvilt efter den 31 januari, samt förbud mot fällfångst av vildsvin.

2. De aktuella motionerna:

Motion 2019/20:269 Jakt på skarv https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702269.

Anders Åkesson (C), Magnus Ek (C), Lars Thomsson (C)

 • att en allmän jakttid på skarv bör medges

Motion 2019/20:305 Förbud mot att jaga klövvilt med hund efter den 31 januari https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702305

Magnus Persson (SD)

 • att förbjuda jakt på klövvilt med hund efter den 31 januari

Motion 2019/20:306 Förbud mot fällfångst av vildsvin https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702306

Magnus Persson (SD)

 • om förbud mot fällfångst av vildsvin

Motion 2019/20:307 Förändra jakttiden på rödräv så den blir mer likvärdig

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702307’

Magnus Persson (SD)

 • att förlänga jakttiden på rödräv i Skåne, Blekinge och Halland

Motion 2019/20:308 Gör jakt med löshund till en del av vårt kulturarv

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702308

Magnus Persson (SD)

 • att göra jakt med löshund till en del av det svenska kulturarvet

Motion 2019/20:309 Licens på enhandsvapen för statliga eftersöksjägare

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702309

Magnus Persson (SD)

Motion 2019/20:311 att utöka tillståndet för antal skott i halvautomatiska hagelvapen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702311

Magnus Persson (SD)

 • att utöka tillståndet för antal skott i halvautomatiska hagelvapen

Motion 2019/20:313 Överlåt beslut om skyddsjakt på varg till berörd kommun och polis

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702313

Magnus Persson (SD)

Motion 2019/20:483 Vilt och övervakningskameror https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702483

Anders Åkesson (C), Per Schöldberg (C)

Motion 2019/20:501 Behovet av en förvaltande allmän jakt på säl https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702501

Anders Åkesson (C), Sofia Nilsson (C), Per Schöldberg (C)

 • om behovet av en förvaltande och allmän jakt på säl

Motion 2019/20:510 Ökad avskjutning av vildsvin https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702510

Mikael Larsson (C), Daniel Bäckström (C)

 • om ökad avskjutning av vildsvin

Motion 2019/20:511 Rovdjur https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702511.

Daniel Bäckström (C), Peter Helander (C)

 • att säkerställa möjligheterna för länsstyrelsen att fatta väl underbyggda beslut om licens- och skyddsjakt
 • att licensjakten på varg kan börja samtidigt som i Norge i oktober
 • om uppföljning, utvärdering och granskning av rovdjursförvaltningen
 • om att se över hur Sverige, i stället för de nationella målen, tillsammans med de berörda länderna kan fastställa gemensamma förvaltningsmål för de skandinaviska vargarna

Motion 2019/20:513 Viltförvaltningsdelegationerna https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702513

Daniel Bäckström (C), Peter Helander (C)

 • att se över och förtydliga viltförvaltningsdelegationernas uppdrag

Motion 2019/20:537 Gemensam viltvårdsförvaltning mellan Sverige och Norge https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702537

Magnus Jacobsson (sd)

 • att se över möjligheterna med en gemensam viltvårdsförvaltning mellan Sverige och Norge

Motion 2019/20:593 Svensk jakt och viltvård https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702593

Runar Filper (SD), Martin Kinnunen (SD), Mats Nordberg (SD), Staffan Eklöf (SD), Yasmine Eriksson (SD)

 • om att återta makten över jakt och viltvård från EU
 • att inrätta en fristående myndighet för jakt- och viltfrågor
 • om viltförvaltningsdelegationernas roll
 • om skyddsjakt på rovdjur med lokal remissinstans
 • om skyddsjakt och ersättning vid angrepp på tamboskap
 • att skydda rennäringen mot rovdjursangrepp
 • att möjligheten till skyddsjakt bör stärkas i renbetesland
 • att rennäringens förluster av renar inte ska behöva vara högre än 10 procent
 • om vargrevir i renbetesland
 • om en maximinivå för björnstammen
 • om gynnsam bevarandestatus för vargstammen
 • om tillägg i föreskrifterna om fördröjt domstolsutslag vid överklagan av licensjakt på varg
 • om art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet och deras implementering
 • om en samlad förvaltning för älg och kronvilt
 • att utvärdera viltförvaltningens arbete i syfte att säkerställa att det fungerar på ett effektivt sätt genom samförvaltning och ett ökat regionalt inflytande
 • att underlätta förvaltningen av vildsvin
 • att införa jakttid på korp
 • att få tillbaka den tidigare jakttiden på morkulla
 • att avlägsna skyddet för skarv från EU:s fågeldirektiv för att kunna införa allmän jakttid på skarv
 • om oljering av skarvägg
 • att införa licensjakt även på knubbsäl och vikare
 • om ersättning för sälavskjutning
 • att verka för att förändra EU-lagstiftningen kring handel med sälprodukter
 • att reformera terrängkörningsförordningen
 • om det allmänna uppdraget
 • om bidrag till miljöorganisationer
 • om miljöorganisationers talerätt i viltfrågor
 • om samma rätt till jakt och fiske för alla bofasta
 • om vilt som mat
 • att underlätta regelverket för vilthantering
 • att förenkla reglerna kring försäljning av vildsvinskött
 • om vilt som klimatsmart kött i kommunal skola och omsorg

Motion 2019/20:600 Kriminell djurrättsaktivism https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702600

Runar Filper (SD), Martin Kinnunen (SD), Mats Nordberg (SD), Staffan Eklöf (SD), Yasmine Eriksson (SD)

 • att införa en ny brottsrubricering för jaktsabotage

Motion 2019/20:700 Den nordiska löshundsjakten som världsarv https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702700

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion 2019/20:884 Viltolyckor och jaktbrott

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702884

Pål Jonson (M)

 • att se över problemet att viltolyckor kan betecknas som jaktbrott

Motion 2019/20:904 Handel med sälprodukter https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702904

Linda Ylivainio (C), Per Schöldberg (C)

 • att Sverige inom EU bör driva frågan om att upphäva förbudet mot jakt på säl
 • att Sverige inom EU bör driva frågan om att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter

Motion 2019/20:956 Vildsvinsjakt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702956

Per Söderlund (SD), Mikael Strandman (SD)

 • att kravet på att vildsvinskött ska gå via vilthanteringsanläggning utreds

Motion 2019/20:1004 Det allmänna uppdraget i viltförvaltningen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021004

Helén Pettersson (S)

 • att säkerställa det allmänna uppdraget

Motion 2019/20:1009 Skarv och säl https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021009

Jessika Roswall (M), Marta Obminska (M)

 • om behovet av förvaltningsplan för skarv och för säl

Motion 2019/20:1012 Handel med sälprodukter https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021012

Åsa Coenraads (M)

 • att ta fram en strategi för att säkerställa handeln med sälprodukter

Motion 2019/20:1023 Öka tillgången på vildsvinskött https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021023

Åsa Coenraads (M)

Motion 2019/20:1024 Privat försäljning av vildsvinskött https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021024

Helena Antoni (M)

 • att öka incitamenten för vildsvinsjakt genom att tillåta privatpersoner att sälja vildsvinskött
 • att se över regelverket för vilthanteringsanläggningar i syfte att underlätta för fler att etablera sig
 • om en översyn av vildsvinsstammens förvaltning

Motion 2019/20:1111 Ansvar och etik vid jakt på fåglar som föds upp och placeras ut i naturen enbart för att skjutas https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021111

Elisabeth Falkhaven (MP)

 • att regeringen bör återkomma med ett förslag om hur ett ökat och tydligare markägaransvar avseende jakt på för ändamålet uppfödda och utsatta fåglar kan utformas

Motion 2019/20:1118 Åtgärder för att motverka den naturpåverkan som följer av skarvens utbredning https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021118

Gustaf Lantz (S), Sanne Lennström (S)

Viktor Wärnick (M), John Weinerhall (M)

 • om problematiken med skarvfågelns utbredning och att detta snarast kräver att allmän jakt på fågeln tillåts, i kombination med andra åtgärder för att få bukt med problemen

Motion 2019/20:1302 Renodla statistiken för jaktbrott https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021302

Åsa Coenraads (M), John Widegren (M)

 • att renodla statistiken för jaktbrott
 • om en särskild brottskod för trafikskadat vilt vid smitningsolyckor

Motion 2019/20:1311 Utökad vapengarderob https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021311

Åsa Coenraads (M), Mats Green (M)

 • att tillåta mer än fyra vapen i vapengarderoben utan särskilt tillstånd

Motion 2019/20:1336 Freda skjutbanor för jakt och sportskytte

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021336

Marléne Lund Kopparklint (M)

 • att lagstiftningen om skjutbanor ska främja sportskytte och jakt

Motion 2019/20:1362 Förbudet mot handel med sälprodukter https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021362

Alexandra Anstrell (M), Erik Ottoson (M), Mattias Karlsson i Luleå (M)

 • att Sverige bör driva frågan att få ett handelstillstånd i EU för handel med sälprodukter
 • att Sverige inom EU bör driva frågan att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter

Motion 2019/20:1367 Sälar i vår skärgård https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021367

Åsa Lindestam (S

 • om behovet av en översyn av sälstammen (utöka licensjakten till att gälla fler sälarter)

Motion 2019/20:1376 Prioritera mer vildsvinskött på marknaden https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021376

Monica Haider (S), ClasGöran Carlsson (S)

 • att undanröja de hinder som finns för att det miljövänliga vildsvinsköttet ska nå marknaden

Motion 2019/20:1439 Gör det allmänna uppdraget flerårigt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021439

Monica Haider (S)

 • att göra det allmänna uppdraget flerårigt

Motion 2019/20:1445 Skarven som fördärvar vår skärgård https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021445

Åsa Lindestam (S)

 • om behovet av en översyn av skarvens utbredning och dess effekter (allmän jakt och pricka ägg)

Motion 2019/20:1461 Åtgärder för att minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och i hela Sverige https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021461

Maria Stockhaus (M), Niklas Wykman (M), Kjell Jansson (M), Alexandra Anstrell (M), Arin Karapet (M), Josefin Malmqvist (M), Erik Ottoson (M), Ida Drougge (M), Magdalena Schröder (M), Beatrice Ask (M), Karin Enström (M)

 • att införa licensjakt på skarv och om att påverka i EU för att möjliggöra allmän jakt
 • att införa äggbehandling i större utsträckning för att minska bestånd av skarv i Stockholms skärgård och i hela Sverige

Motion 2019/20:1467 Införliva säl och skarv i viltförvaltningen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021467

Annicka Engblom (M)

 • att överväga att införliva säl och skarv i länens viltförvaltningsplaner

Motion 2019/20:1585 Översyn på säl och skarv i Blekinge https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021585

Angelika Bengtsson (SD)

 • att göra en översyn på att införa allmän jakt på gråsäl
 • om det som anförs i motionen om gråsäl och skarv

Motion 2019/20:1603 Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021603

Per Schöldberg (C), Anders Åkesson (C)

 • om balansering av vildsvinsstammen (utökade jakttider, tillåtet att skjuta sugga med smågris, större fällor, drönare)

Motion 2019/20:1641 Undanta skarven från fågeldirektivet https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021641

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 • att verka för ett nationellt undantag från fågeldirektivet när det gäller skarv

Motion 2019/20:1666 Allmän jakttid på skarv https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021666

Kjell Jansson (M)

 • att se över möjligheten att undanta skarven från fågeldirektivet och införa allmän jakttid på skarv

Motion 2019/20:1683 Ökad kunskap om jakt och vilt från unga år https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021683

Runar Filper (SD)

 • om ökad kunskap om jakt och vilt från unga år

Motion 2019/20:1745 Skarv och säl https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021745

Kerstin Lundgren (C)

 • att utnyttja undantag från fågeldirektivet för att öka jakten på skarv
 • att utveckla en förvaltningsplan för skarv
 • om initiativ för samarbete i Östersjöregionen för effektiv skarvbekämpning
 • att införliva sälen i förvaltningsplan och medge licensjakt på säl

Motion 2019/20:1750 Åtgärder mot skarv vid våra kuster och sjöar https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021750

Per Lodenius (C), Kerstin Lundgren (C), Alireza Akhondi (C)

 • att vidta adekvata och direkta beslut och åtgärder för att komma till rätta med de problem skarven utgör

Motion 2019/20:1811 Jakt och skytte som friskvård https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021811

Sten Bergheden (M)

 • att se över möjligheterna att även jakt och skytte får del av friskvårdsförmånen

Motion 2019/20:1913 Rovdjursförvaltningen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021913

Lina Nordquist (L), Maria Nilsson (L), Joar Forssell (L)

 • om skyddsjakt på varg när rovdjur orsakar skador för lantbrukare
 • om att den regionaliserade rovdjursförvaltningen bör stärkas

Motion 2019/20:1996 Översyn och värnande av skyddsjakt och licensjakt på varg och andra rovdjur https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7021996

Lars Hjälmered (M)

 • om en översyn av skydds- och licensjakt på varg, lo och andra rovdjur

Motion 2019/20:2039 Höj inte prisnivåerna för jakt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022039

Saila Quicklund (M)

 • om tydligare krav på länsstyrelserna att inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än konsumentprisindex

Motion 2019/20:2085 Kunna vara jägare, oavsett funktionsnedsättning https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022085

Lina Nordquist (L), Bengt Eliasson (L), Joar Forssell (L)

 • att uppmana regeringen att förbättra möjligheten att använda terrängfordon för jägare med funktionsnedsättning

Motion 2019/20:2090 Statens ansvar för jämlik och välgrundad ersättning då rovdjur skadar tamdjur https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022090

Lina Nordquist (L)

 • att uppmana regeringen att utvärdera de sammantagna kostnaderna för rovdjursskador och kostnaderna för deras förebyggande ur ett ekonomiskt perspektiv
 • om en eventuell ny ersättningsmodell för lantbrukare och hundägare vid skador från rovdjur
 • om en översyn för att säkra ansökningarnas likvärdighet över landet

Motion 2019/20:2105 Stärk kustfisket och genomför en översyn av jakt på säl och skarv https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022105

Lina Nordquist (L), Joar Forssell (L)

 • om en översyn av möjligheterna till jakt på skarv
 • om en översyn av möjligheterna till jakt på säl
 • om en översyn av villkoren för kustfisket

Motion 2019/20:2127 Kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022127

Kristina Nilsson (S), Ingemar Nilsson (S)

 • om behovet av kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen

Motion 2019/20:2173 Ökad försäljning av viltkött https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022173

Lotta Finstorp (M)

 • om förenkling vid försäljningen av viltkött och tillitsfull konsumtion

Motion 2019/20:2245 En vapenlagstiftning som främjar jakt och sportskytte

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022245

Marléne Lund Kopparklint (M)

 • att se över och modernisera vapenlagstiftningen så att den motsvarar jakten och sportskyttets behov

Motion 2019/20:2340 Rovdjursersättning för rennäringen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022340

Helén Pettersson (S), Fredrik Lundh Sammeli (S)

 • om behovet av en översyn av ersättningssystemet för renskötselns rovdjursskador

Motion 2019/20:2362 Säl och skarv https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022362

Lars Beckman (M)

 • att regeringen bör ges i uppdrag att minska skarvens och sälens utbredning i Sverige

Motion 2019/20:2365 Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022365

Erik Ottoson (M)

 • att märka viltkameror med endast Naturvårdsverkets jägar-id för att anse kravet inom upplysningsplikten tillgodosett
 • om hur viltfällor ska kunna märkas endast med Naturvårdsverkets jägar-id för att tillgodose kravet på kontaktuppgifter till ansvarig fångstman

Motion 2019/20:2439 Införande av licensjakt på vikaresäl https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022439.

Mattias Karlsson (M)

 • att införa licensjakt på vikaresäl

Motion 2019/20:2465 Avskaffande av dubbelregistrering vid älgjakt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022465.

Mattias Karlsson (M)

 • att avskaffa den s.k. dubbelregistreringen vid älgjakt

Motion 2019/20:2536 Jakt med båge https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022536.

Cecilia Widegren (M)

 • att se över möjligheterna att även i Sverige tillåta bågjakt
 • att se över möjligheterna att ta fram regelverk för bågjakt

Motion 2019/20:2544 Explosiv ökning av vildsvin https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022544

Cecilia Widegren (M)

 • att omedelbart ta fram en genomarbetad förvaltningsplan för vildsvin med konkreta åtgärder för att minska vildsvinsstammen
 • att se över fler jaktregler som möjliggör en större avskjutning av vildsvinsstammen
 • att påskynda arbetet med att underlätta och förenkla försäljning av vildsvinskött direkt från jägare till konsument
 • att regeringen omedelbart ska samla aktörer, myndigheter, intresseorganisationer, företag och alla berörda för att gemensamt ta fram åtgärder för att få bukt med ökningen av vildsvinsstammen

Motion 2019/20:2641 Vildsvin passar bäst på grillen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022641

Ann-Sofie Alm (M)

 • att det ska bli enklare och mer lönsamt att sälja vildsvinskött i syfte att minska problemen på landsbygden med en alltför stor vildsvinsstam (fler fällor, åtelkameror och annan teknisk utrustning)

Motion 2019/20:2668 Jakt och viltvård https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022668.

Louise Meijer (M), John Widegren (M), Betty Malmberg (M), Marléne Lund Kopparklint (M)

 • att Svenska Jägareförbundet ska fortsätta att ha intakt ansvar för det allmänna uppdraget
 • att värna den svenska jakten
 • ersättning till jägarna vid trafikeftersök
 • att se över organisationers minsta storlek för att ha talerätt i frågor om skydds- och licensjakt
 • om en översyn av reglerna avseende ersättning vid skyddsjakt utan att decentraliseringen av viltförvaltningen påverkas negativt
 • att ge länsstyrelserna i uppdrag att agera förebyggande för att minska antalet rovdjursangrepp
 • att regeringen ska säkerställa att riksdagens beslut om en vargförvaltning med 170 individer efterlevs
 • att regeringen i EU ska verka för att bilagorna i art- och habitatdirektivet uppdateras så att vargens skyddsstatus ändras
 • att regeringen ska verka för ökad flexibilitet i genomförandet av art- och habitatdirektivet med hänsyn till specifika nationella omständigheter
 • att regeringen i EU ska verka för att art- och habitat- och fågeldirektiven revideras i syfte att göra dem mer ändamålsenliga
 • att förändra viltförvaltningsdelegationernas mandat, beslutanderätt, befogenheter och sammansättning
 • att förenkla skyddsjakt på icke-jaktbara arter som trana och svan
 • förenklingar för försäljning av viltkött
 • att verka för fler inlämningsställen och vilthanteringsanläggningar
 • att se över hanteringen av slaktavfall från vilt för att underlätta för mindre vilthanteringsanläggningar
 • att handläggningen av vapenärenden bör skyndas på och att servicegarantier bör införas tillsammans med ett skydd mot ekonomiska förluster
 • om en översyn av det samlade regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen och vapendelar för att skapa ett regelverk som inte försvårar för jakt och sportskyttar i onödan
 • att öka möjligheterna att förvara vapen på ett säkert sätt om man regelmässigt jagar på andra orter
 • att regeringen ska säkerställa att vapendirektivet implementeras i Sverige så att det inte i onödan innebär några försämringar eller försvårar för laglydiga jägare och sportskyttar
 • att överväga att slopa kravet på förnyande av tillstånd vart femte år för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen
 • att ge godkända vapenhandlare en auktorisering som ger dem möjlighet att under vissa förutsättningar godkänna vapenlicenser
 • att när det gäller kraven för målskyttevapen ersätta synnerliga skäl med särskilda skäl och definiera det senare i lag eller förordning
 • att ansvaret för tillsynen och tillståndsprövningen av landets skyttebanor ska utredas
 • om utökad jakt på skarv
 • att införa regionala förvaltningsplaner för skarven i alla län i Sverige
 • att skyddsjakt på skarv ska tillåtas i fiskeområden under fredningstider
 • att handel med sälprodukter åter ska tillåtas
 • att regeringen i EU ska verka för att medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden ska kunna betalas ut för jakt på skarv och säl

Motion 2019/20:2774 Jakt och viltvård https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022774

Kjell-Arne Ottosson (KD), Camilla Brodin (KD), Sofia Damm (KD), Jakob Forssmed (KD), Hampus Hagman (KD), Magnus Jacobsson (KD), Magnus Oscarsson (KD), Désirée Pethrus (KD), Larry Söder (KD)

 • om skärpta straff för angrepp på jägare som bedriver eftersöksjakt och skyddsjakt
 • att polisen måste ta brott mot jägare på stort allvar, då detta utgör extremistiskt politiskt våld
 • att viltförvaltningen ska decentraliseras
 • om uppdatering av EU:s art- och habitatdirektiv
 • att skyddsjakt på rovdjur ska kunna genomföras snabbt och effektivt när tamdjur hotas
 • att se över länsstyrelsernas roll när det gäller att ta initiativ till skyddsjakt
 • att beviljande av skyddsjakt inom renskötselområdet ska ske med särskild hänsyn till rennäringen
 • att se över ersättningen för rovdjursdödade tamdjur
 • att reglerna kring eftersök harmoniseras
 • att utöka licensjakten på varg i vissa områden
 • en utvärdering av hur rovdjursförvaltningen tillämpas praktiskt utifrån fattade riksdagsbeslut
 • att Sverige bör söka undantag från förbudet mot handel med sälprodukter
 • att Sverige på sikt bör verka för att förbudet mot handel med sälprodukter upphävs
 • om samarbete och förvaltning av den skandinaviska vargstammen
 • om reglering av utfodring av klövvilt
 • att tillåta drönare vid vildsvinsjakt
 • att ta bort kravet på att vildsvinskött ska passera en vilthanteringsanläggning
 • att staten ska bekosta avgiften som ett trikintest, och eventuellt test för radioaktivitet, kostar
 • att jägare ska kunna sälja viltkött skattefritt för ett belopp på upp till 45 000 kronor per år
 • om incitament för vildsvinsjakt i de mest drabbade länen
 • om stöd för utbildning av jägare och jakthundar
 • att en vapenägare som byter in ett vapen borde kunna köpa ett nytt av samma klass utan att en ny prövning görs
 • att förtydliga reglerna för när vapenlicens ska beviljas
 • att rättshjälp ska kunna ges när ett vapenlicensmål går till domstol
 • att vapendirektivet inte ska överimplementeras
 • att ta bort kravet på ett visst antal transaktioner per år för att jakthandlare ska få sälja vapen och ammunition
 • att återställa balansen i viltförvaltningsdelegationernas sammansättning
 • om viltförvaltningsdelegationernas beslutanderätt
 • att beslut om finansiering av jakt- och viltvårdsuppdraget ska fattas för tre år i taget
 • att, i enlighet med motionens intentioner, se över vilka organisationer som ska finansieras från Viltvårdsfonden

Motion 2019/20:2859 Rovdjurspolitik https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7022859

Rebecka Le Moine (MP)

 • att låta medel från viltvårdsfonden upphandlas enligt principen för offentlig upphandling
 • att stärka jakttillsynen genom att införa en särskild tillsynsmyndighet
 • att skärpa arbetet mot den illegala jakten
 • att öka stödet till förebyggande åtgärder och stängsling för att hålla rovdjur borta från boskapen
 • att stoppa licensjakten på varg till dess att en långsiktigt livskraftig vargstam uppnåtts, och dessförinnan endast tillåta den mer restriktiva och motiverade skyddsjakten
 • att den populationsstorlek som Naturvårdsverket rapporterar för vargen, i likhet med referensvärdet för arten, ska avse den tid på året då populationen är som minst, så att inte redan döda vargar räknas in när man jämför populationsstorleken med referensvärdet

Motion 2019/20:3257 En hållbar jakt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H7023257

Kristina Yngwe (C), Anders Åkesson (C), Rickard Nordin (C), Ola Johansson (C),  Ulrika Heie (C), Magnus Ek (C), Mikael Larsson (C)

 • att se över möjligheterna att inrätta en viltmyndighet
 • att tillståndsgivningen av vapen effektiviseras
 • att viltförvaltningen ska vara lokalt förankrad
 • att stärka skyddet av eftersöksjägare och ta krafttag mot våld och trakasserier mot jägare
 • att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att jaga
 • att licensjakten är grunden för en bra rovdjursförvaltning och att reglerna för skyddsjakt ska följa en gemensam praxis
 • att dialogen kring rovdjursförvaltningen behöver stärkas och fattade riksdagsbeslut följas
 • en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och granskning av rovdjursförvaltningen
 • att öka möjligheterna att försvara husdjur och tamdjur mot angrepp av rovdjur
 • att se över vilka åtgärder som måste vidtas för att riksdagens beslutade mål om 10 procents toleransnivå ska uppfyllas
 • utökad skyddsjakt på skarv
 • att kostnaderna vid skyddsjakt bör utredas
 • att licensjakten på säl ska utvidgas till vikare och knubbsälar
 • att verka för att handel med sälprodukter tillåts
 • att EU:s vapendirektiv inte överimplementeras i svensk lag
 • att se över begreppet synnerliga skäl i vapenlagen
 • att möjliggöra utbyte av befintligt vapen med licens direkt hos vapenhandlare
 • att det ökande antalet vildsvin måste hanteras och jakten ökas
 • att verka för åtgärder som leder till ökad efterfrågan på svenskt vildsvinskött
 • att minska vildsvinsstammen genom att handläggande myndigheter får i uppdrag att effektivisera handläggningen av jaktärenden
Translate »