Refresh loader

Träning av jakthundar på instängda djur

Home > Okategoriserade > Träning av jakthundar på instängda djur

Träning av jakthundar på instängda djur

En av många obehagliga företeelser inom jakt i Sverige är att jägare har möjlighet att testa och träna sina jakthundar på vilda djur som befinner sig i ett hägn. Storleken på hägnet kan variera, men djurets flyktvägar är ändå begränsade. Det är meningen att träningen ska efterlikna en verklig jaktsituation. Detta innebär att det vilda djuret utsätts för ett hot, vilket i många fall sannolikt innebär stress för det vilda djuret. De djurarter som finns i hägnen är björn, älg, hare och vildsvin. När det gäller hare och vildsvin släpps hunden lös i hägnet tillsammans med djuren som befinner sig instängda där. För träning på älg och björn hålls hunden utanför hägnet men älgen och björnen kan då hållas i ett tillfälligt mindre hägn, för att hunden ska kunna komma nära.

Hare: Risken finns alltid att haren blir skadad eller dödad om jakthunden hinner ifatt den och biter. Haren är ett bytesdjur och den ser hunden som ett rovdjur. Självklart skapar detta rädsla och stress hos haren. För att undkomma hunden flyr den genom snabba rusher, men kan också försöka förvilla sin efterföljare genom längre hopp och blindspår. Hägnet begränsar harens flyktvägar och även kan begränsa harens möjlighet till normalt flyktbeteende.

SLU skriver i ett yttrande: “Oavsett hägnets storlek och utformning är risken påtaglig att harens välfärd påverkas negativt av att bli jagad. Då harar har en snabb metabolism och behöver äta nästan kontinuerligt kan det även finnas en risk att upprepad träning med hund eller långvariga drev påverkar hararnas välfärd då deras möjlighet att kompensera för energiåtgången genom foderintag minskar. Om hunden får tag på haren i samband med träning eller prov i hägn, kan haren allvarligt skadas eller dödas.

Vildsvin: Även vildsvin riskerar att skadas om hundarna är alltför aggressiva. De utsätts även för värmestress då de har begränsade möjligheter att temperaturreglera sig. Vildsvinet har liksom haren begränsade möjligheter att undkomma hunden och jakten är därmed sannolikt stressande.

SLU skriver: Hur vildsvinen påverkas av att hållas instängda i hägn med begränsad möjlighet att undkomma hunden är inte studerat vetenskapligt, men i de fall hund förföljer vildsvinet innebär det troligen betydande rädsla och stress för vildsvinet.

Älg: Vi träning på älg hålls hunden utanför hägnet. Även om älgen kan göra utfall mot hunden och försvara sig går det inte att utesluta att den upplever stress. Särskilt med tanke på att hägnet kraftigt begränsar älgens flyktbeteende. Under själva träningen hålls älgen i ett mindre hägn för att ge hunden möjlighet att komma nära. Detta begränsar älgens möjligheter att avlägsna sig vilket borde leda till stress.

Björn: Vilda björnar undviker normalt kontakt med människor och hundar. SLU skriver: “Exponering för en aktiv, skällande hund utanför hägnet kan upplevas som ett hot och leda till stress. Risken för stress ökar i en anläggning med litet tränings/provhägn, där björnen inte kan undkomma hunden eller kontrollera situationen”.

SLU sammanfattar: “De djurvälfärdsrisker som skulle kunna uppstå för samtliga djurslag är rädsla och stress vid mötet med hund, otillfredsställande hållning och skötsel i hägnet, samt stor psykisk belastning på grund av upprepade träningstillfällen. För vildsvin och hare föreligger även risk för stress, fysiska skador och värmestress vid förföljelsen av hund. Tillsyn av vilda djur i stora hägn är svår vilket utgör ytterligare en djurvälfärdsrisk.”

Med vilken rätt stänger vi in vilda djur i hägn, begränsar deras flyktvägar och utsätter dem för den stress som jakthundar orsakar?

Jaktkritikerna vill att jaktträning på djur i hägn förbjuds. Vill du det också? Bli då medlem i Jaktkritikerna och ge oss ditt stöd.

Klicka på länken här för att bli medlem

Här kan du ladda ner och läsa SLU, Sveriges lantbruksuniversitets Yttrande – Djurvälfärden vid träning och prov av jakthundar i och utanför vilthägn med vildsvin, älg, björn och hare. Syftet med detta yttrande var att sammanställa aktuell forskning kring djurvälfärden vid träning och prov av jakthundar på vildsvin, älg, björn och hare i vilthägn samt hur de vilda djurens naturliga beteende tillgodoses vid mötet med ett rovdjur och hur detta påverkas av hägnets utformning.

Translate »