Refresh loader

Vilda djur i Sverige har dåligt rättsligt skydd

Home > Okategoriserade > Vilda djur i Sverige har dåligt rättsligt skydd

Vilda djur i Sverige har dåligt rättsligt skydd

Den svenska djurskyddslagen omfattar inte vilda djur. Inte heller i övrigt har vilda djur något starkt rättsligt skydd. I 27 § jaktlagen står visserligen att ”jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.” Den som bryter mot bestämmelsen kan dessutom straffas om inte handlingen är straffbar enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, dvs. som djurplågeri. Men vad som menas med onödigt lidande anges inte i lagen. Ett onödigt lidande borde betyda ett lidande som kan undvikas eller förebyggas. Men då är väl all nöjesjakt ett onödigt lidande eftersom nöjesjakt per definition är onödig. Men det är inte lagstiftarens avsikt utan regeln handlar om sättet som jakten bedrivs på, dvs. ett förbud mot plågsamma jaktmetoder. Tyvärr kan Jaktkritikerna konstatera att flera plågsamma jaktmetoder ändå används i Sverige. Det är obegripligt.

Scrolla ner för att bli medlem  

I vissa andra länder har vilda djur ett starkare rättsligt skydd. Den nya finska djurskyddslagen har en skrivning om att vilda djur har ”rätt att leva, rätt att leva i frihet och rätt till ett naturligt habitat.” Andra exempel på länder med djurskyddslag som omfattar vilda djur är Polen, Island, Norge och Storbritannien, även om det kan variera vad skyddet innebär i praktiken.

Det är dags att vi börjar se på djuren som levande, kännande varelser och inte föremål som vi kan behandla hur som helst! Vilda djur måste ses som individer och inte enbart som tillhöriga en art. Bara för att det finns många individer av en viss art bör inte det rättsliga skyddet för individen vara sämre. Det betyder förstås inte att man ska bortse från artskyddet, tvärtom. Det är en central del av miljörätten.

Några viktiga delmål är att förbjuda vissa särskilt grymma företeelser inom jakten: Förbjuda grytjakt, jakt med snara och fälla. Förbjuda jakttävlingar och predatorjakt. Förbjuda jakt på djur i hägn och fågeljakt, som innebär stor risk för skadeskjutning. Förbjuda löshundsjakt. Vilda djur ska av flera skäl inte jagas under parnings-, yngel- och uppfödningstid. Vilda djur ska inte få jagas i svåra klimat då en sådan jakt innebär djurplågeri.

BLI MEDLEM I JAKTKRITIKERNA

Rebecka Le Moine har 2022 lagt en motion om inkludering av viltlevande djur i djurskyddslagen. Le Moine skriver i motionen bland annat följande: ”Om viltlevande djur omfattades av djurskyddslagen skulle det falla sig mer naturligt att exempelvis ställa krav på mer djurskyddsanpassade jakt- och fiskemetoder, infra­strukturåtgärder för att förebygga viltolyckor samt eftersöksåtgärder i fler fall då djur skadats i trafiken. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/inkludering-av-de-vilda-djuren-i-djurskyddslagen_ha021252

Det finns flera internationella initiativ för bättre lagligt skydd för vilda djur, t ex detta:

Translate »